പ്രവചനം പഠിക്കണോ? അതോ പ്രവാചകൻമാരുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ പഠിക്കണോ?