കേരള പെന്തക്കോസ്ത് ചരിത്രം

Rated 4.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

 0.00

Written by: Saju

Published by: Goodnews Publications, Kottayam

കേരളത്തിലെ പെന്തകസ്തു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകദേശ വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്, അതിന്റെ ഉത്ഭവവും വളര്ച്ചയും  കഴിയുന്നത്ര വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

SKU: 0001004 Category: Tags: ,
Share this

1 review for കേരള പെന്തക്കോസ്ത് ചരിത്രം

  1. 4 out of 5

    :

    Glad to have a book related to Petecost history.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *